Mimořádná valná hromada - 20. 12. 2004

místo konání: FAMU - 2. patro katedry dokumentární tvorby

začátek: 18:00

Na základě toho, že VH dne 29. 11. 2004 nebyla usnášeníschopná, v souladu s článkem 2. d) par. 4. Stanov ARAS byla svolána VH mimořádná na 20. 12. 2004. Na mimořádném zasedání valné hromady ARAS se sešlo celkem 13 členů ARAS:

 • Adamec Miroslav
 • Balajka Miroslav
 • Bok Petr
 • Bouda Marek
 • Brdečková Tereza
 • Hádková Jana
 • Kopřiva Antonín
 • Koutecký Pavel
 • Lazarová Světlana
 • Poltikovič Viliam
 • Třeštíková Helena
 • Václavová Ljuba
 • Vovsová Anna

Hlasováním přítomných členů byly dodatečně schváleny tyto body programu:

 1. Určení změny stanov ARAS v bodu 1. b) paragrafu 4

  Návrh změny uvedené v pozvánce zní:

  Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomná více než jedna třetina registrovaných členů. Toto ustanovení platí 30 minut, po této době je VH usnášeníschopná bez ohledu na to, jaký se sejde počet členů.

  Po diskusi členů o tomto návrhu změny stanov byla hlasováním zvolena tato podoba:

  Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomná více než jedna třetina registrovaných členů. Toto ustanovení platí 30 minut od času uvedeného na pozvánce, po této době je VH usnášeníschopná bez ohledu na to, jaký se sejde počet členů.

  Hlasování přítomných členů: všichni PRO
  Zdržel se hlasování: NIKDO

 2. Schválení hospodaření ARAS za rok 2004 a rozpočtu na rok 2005

  Poznámky k rozpočtu:

  největší položkou v rozpočtu je plat tajemníka bez něhož by se však asociace neobešla

  FERA - zaplacení členského poplatku tvoří taktéž vysokou položku, jedná se o 2x 500 Eur, placení se však zatím odkládá, rozhodnutí padne na lednovém zasedání Rady

  velikost členského příspěvku ve výši 1000,- Kč nadále zůstává, v případě, že by to bylo nutné pro asociaci, je počítáno s tím, že by se zvedla výše zpět na 1500,- Kč

  Hlasování přítomných členů: všichni PRO
  Zdržel se hlasování: NIKDO

 3. Dovolba členů Rady ARAS

  jedná se o tyto končící členy Rady: Jasmína Blaževič, Helena Třeštíková, Pavel Koutecký

  Na základě hlasování všech přítomných členů obdrželi nejvíce hlasů tyto 3 kandidáti:

  výsledek hlasování:
  Ljuba Václavová 12 hlasů
  Antonín Kopřiva 9 hlasů
  Marek Bouda 8 hlasů

  Zdržel se hlasování: NIKDO

  Délka mandátu nově zvolených členů Rady jsou 3 roky.

 4. Statut ceny ARAS

  statut ceny ARAS opět přednesl pan Pavel Koutecký, stejně jako na řádné valné hromadě

  o diskusi členů byl vyškrtnut celý bod 9, slovo filmové se změnilo na AV a text se částečně ještě upravil v tomto znění: (změny jsou tučně zvýrazněny)

  1. Název ceny: Cenu Jaromila Jireše uděluje ARAS....
  2. Cenu vyhlašuje ARAS jednou ročně,
  3. Cena je udělována:
   a) za významnou (finanční) podporu vzniku nebo šíření nekomerčního filmového díla či děl osobou nebo institucí, která není přímo zapojena do jejich tvorby a výroby (mecenáši a sponzoři) ,
   b) osobě nebo skupině osob které svojí aktivitou výrazně přispěli ke vzniku a šíření nekomerčních filmových děl a nejsou přitom ani tvůrci ani producenti děl, kterých se počin týká (organizátorská, distribuční, publikační činnost),
  4. Hodnotí se vždy období 12ti měsíců a to u kategorie A, předcházejících uzávěrce nominací. Kategorie B takové časové omezení nemá.
  5. Počiny v obou kategoriích může nominovat každý člen ARASu.
  6. Porotu jmenuje rada ARASu. V případě, že některý porotce se nemůže práce zúčastnit, rada ARASu jmenuje náhradníka.
  7. Porotců je sedm (4 členové ARASu, 1 producent, 2 významné osobnosti společenského života).
  8. Předsedu poroty si zvolí porotci na prvním setkání, rada ARASu může doporučit člena poroty na funkci předsedy.
  9. Cena je udělována v rámci vyhlašování cen na některém českém filmovém festivalu, či v rámci udělování výročních filmových cen.

  Dále proběhlo hlasování: jednohlasně PRO
  Zdržel se hlasování: NIKDO
  Proti: NIKDO

 5. Stanovení příštího zasedání Rady ARAS:

  Příští zasedání Rady ARAS bylo stanoveno na 10. ledna roku 2005 na obvyklém místě na FAMU - 2. patro katedry dokumentu od 18:00.

 6. Různé

  Vyslovení otázky tréningových programů typu East Of Eden, zda vůbec mají smysl pro členy ARASu (k tématu hovořil pan Bok, paní Brdečková).

  Mimořádná valná hromada apeluje na členy ARAS, aby podepisovali své smlouvy v souladu se sazebníky a v žádném případě nešli pod ně, jak se nyní v jednom případu stalo. Sazebníky jsou pro ČT závazné! Jakýkoliv spor bude řešit Rada ARAS přímo s vedením ČT.

  Helena Třeštíková zastupovala ARAS při setkání všech zástupců asociací profesních sdružení kinematografie u ministra Dostála se zástupci všech televizí. Jednalo se o podobě zákona o audiovizi. Zákon vládou prošel, otázkou je však, zda projde hlasováním v parlamentu...

  ARAS obdržel otevřený dopis od AČK, který obsahuje ostrý výpad proti vedení ČT. S obsahem Rada ARAS souhlasí, s formou ne, takovému výpadu mělo předcházet jednání. ARAS si nepřeje situaci, aby se kameraman dostal do sféry ,,strojních" zaměstnanců, chápeme kameramana jako uměleckou profesi. Během ledna 2005 by bylo dobré se s AČK sejít a vyjasnit si společné cíle.

  Proběhla schůzka s paní Vrtiškovou v ČT (M. Adamec, P. Bok) - otevřel se problém konfliktu zájmu u Ivana Hubače a názory na fungování ČT.

Zapsal : Petr Koza