http://www.aras.cz/novinky/123-25/fera-v-roce-2016/

FERA v roce 2016


Novinky
Posted: led 10, 2016

JEDNOTNÝ DIGITÁLNÍ TRH EU 
A REFORMA AUTORSKÉHO PRÁVA 

Dne 9. prosince 2015 zveřejnila Evropská komise “Sdělení o autorských právech” a nastínila budoucí akce pro rok 2016 včetně legislativního návrhu “Nařízení o přenositelnosti obsahových služeb”. Tato nová pravidla týkající se přenositelnosti obsahu budou muset být projednána a schválena Evropským parlamentem a Radou Evropské unie. Na rozdíl od směrnice, “Nařízení” vstoupí v platnost dnem jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU a bude přímo použitelné - není tedy třeba, aby členské státy implementovaly tato pravidla do vnitrostátního práva.

Jaká potenciální úskalí či benefity přináší tato nová pravidla autorům - občanům Evropské unie - shrhuje následující rozbor Federace evropských režisérů (FERA). Jeho součástí jsou, kromě stanovisek k nastávajícím procesům, i doporučení tvůrcům a jejich organizacím, na co se v roce 2016 soustředit.  


CO "PŘESHRANIČNÍ PŘENOSITELNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU” ZNAMENÁ?

Komise chce pro Evropany, kteří si koupili nebo objednali filmy, sportovní přenosy, hudbu, elektronické knihy a hry - to vše na doma, aby k tomuto zboží a službám měli přístup, i když cestují do jiných zemích EU. Zavedení "Přeshraniční přenositelnosti (portability)” tedy znamená, že zákazníci můžou používat své domácí online předplatné zatímco zůstávají dočasně v zahraničí. Komise uznává, že toto opatření je většinou v souladu s audiovizuálním sektorem - tady jsou méně závažné problémy či omezení týkající se přenositelnosti na předplatné on-line hudebních služeb, nebo e-knih.

Komise se domnívá, že to je odlišné od “přeshraničního přístupu”, což znamená, že uživatelé ve své domovské zemi můžou mít přístup k online službám, které jsou k dispozici v jiném členském státě. Tato koncepce je nicméně hlubokou výzvou pro audiovizuální sektor v Evropě, pro který je elementární financování, distribuce a propagace děl založené na specifickém teritoriálním licencování - audiovizuální průmysl je tudíž velmi ostražitý, aby se “přeshraniční přenositelnost” nestala zadními vrátky pro “přeshraniční přístup”.

V tomto ohledu návrh nařízení vyvolává tyto obavy audiovizuálního průmyslu v EU:

 • Definice “dočasnosti", která v textu znamená "přítomnost v jiné zemi EU, než je bydliště v členském státu” je bez jakéhokoli ponětí o tomto časovém období.

 • Současná slabá autentizace bydliště v členském státu uživatelem online platforem může velmi dobře vést ke zneužívání této funkce “přenositelnosti”.

 • Podle “Nařízení” bude povinností poskytovatelů on-line obsah služeb nabízet “přeshraniční přenositelnost” jejich zákazníkům, aniž by bylo nutné znovu projednat existující licence mezi držiteli práv a poskytovately služeb. To znamená, že licence poskytovatelů obsahu budou rozšířeny bez jakékoli diskuse s nositeli práv.

FERA a všichni evropští zástupci audiovizuálního průmyslu v Bruselu budou tedy usilovat o zlepšení těchto aspektů “Nařízení” při dalších kolech jeho schvalování Evropským parlamentem a Radou.
 

“NA CESTĚ K MODERNĚJŠÍMU, EVROPŠTĚJŠÍMU RÁMCI AUTORSKÝCH PRÁV”

Akční plán je široký, protože Komise chce být důkladná ve svém přístupu k reformě autorského práva - zahrnuje mimo jiné i cíle týkající se lepšího odměňování autorů. Co je důležité - další balíček opatření přijde na jaře 2016. Bude se ale zabývat pouze částí tohoto obecného programu.

Zajištění širšího přístupu k obsahu v celé EU

V návaznosti na návrh “Nařízení” popsaného výše, Komise uvádí několik dalších připravovaných návrhů změn ohledně svého “konečného cíle - plného přeshraničního přístupu”. Uznává, že je třeba být v rovnováze s potřebou zajistit životaschopné modely financování, a to zejména v audiovizuálním odvětví. Tady je zásadní role členských států odpovědných za kulturní politiku v EU.

Legislativní návrhy na přijetí na jaře 2016:

 • Přezkum směrnice o satelitním a kabelovém vysílání.

 • Mechanismy mediace a řešení sporů, které vzniknou z rozšíření licencí umožňující přeshraniční přístup k obsahu.

 • Digitalizace a vytvoření dostupnosti “nekomerčních” děl.

Přes program Kreativní Evropa a další nástroje se uskuteční:

 • Podpora licencování evropských děl prostřednictvím vývoje nabídkových katalogů (ready-to-offer) Evropských filmů a licenčních rozbočovačů (licensings hubs).

 • Evropský agregátor online vyhledávacích nástrojů pro koncové uživatele (indexace legální nabídky) a větší podpora titulkování a dabingu.

 • Rozvoj dialogu s audiovizuálním průmyslem ke zlepšení oběhu evropských audiovizuálních děl díky akcím Evropského Filmového Fóra.

Přizpůsobení výjimek digitálnímu a přeshraničnímu prostředí

Výjimky umožňují díla chráněná autorskými právy používat za stanovených okolností, bez předchozího povolení vlastníka autorských práv. Komise usiluje o harmonizaci výjimek relevantních pro přístup ke znalostem, vzdělání a výzkumu v celé EU.

Bude provedna implementace Marrakešské smlouvy (povinná, harmonizovaná EU výjimka umožňujícítvorbu a šíření, včetně přeshraničního, speciálních formátů tiskových materiálů pro občany se zdravotními postiženími znemožňujícími číst).

Legislativní návrhy pro přijetí na jaře 2016:

 • Textové a datové vytěžování obsahu (text and data mining) pro účely vědeckého výzkumu.

 • Objasnění oblasti působnosti EU výjimky "názorného vyučování (illustration for teaching)".

 • Vyjasnění používání digitálních technologií pro uchování a potřeby původně digitálních a digitalizovaných děl institucemi kulturního dědictví.

 • Podpora vzdálené konzultace (v uzavřených elektronických sítích) pro díla uchovávaná ve výzkumných a vysokoškolských knihovnách a dalších příslušných institucích, pro účely výzkumu a soukromého studia.

 • Vyjasnění současné EU výjimky umožňující užití děl, která se trvale nacházejí ve veřejném prostoru (tzv. "panorama výjimka").

FERA a další zástupci autorů ze všech tvůrčích a kulturních odvětví zůstanou obezřetní, aby rozšířením výjimek z autorského práva nebyly oslabovány základní zásady autorského práva samotného (autorova vlastnictví díla).

Potenciální ztráty odměn pocházející z některých změn práv je třeba řádně posoudit, a pokud je to relevantní, musí být zavedeny vyrovnávací mechanismy.

Potenciální narušení budovaného online trhu prodloužením některých výjimek (např. knihovny umožňují dálkový a přenosný přístup k e-knihám nebo jiným typům prací), by mělo být rovněž vzato v potaz.

Neočekávaně, zahrnula Komise do svého akčního plánu sekci o poplatcích ze soukromého kopírování a poukazuje na rozpory mezi těmito systémy v celé EU, které mohou vést jak k právní nejistotě, tak k dvojí výplatě, a nedostatku transparentnosti těchto poplatků pro spotřebitelé i další otázky, které jsou v rozporu s Jednotným trhem EU.

Zatím bez jakéhokoli konkrétního přiblížení nebo jízdního řádu také Komise zváží, jak by tyto odvody mohly být účinněji distribuovány držitelům práv.

Zásady kompenzačních plateb autorům a nositelům práv na poli poplatků za soukromého kopírování jsou tedy zase více konfrontační.
 

SPRAVEDLIVĚJŠÍ TRŽIŠTĚ 

 • Komise reflektuje různé faktory kolem sdílení hodnot vytvořených novými formami online distribuce u děl chráněných autorským právem k různým hráčům na trhu.

Rozsah "sdělování veřejnosti" a "zpřístupnění" určuje, co představuje zveřejnění na internetu, kvůli kterému se tvůrci a tvůrčí odvětví mohou domáhat svého práva. Potom, na tomto základě, mohou vyjednávat o licencích a dodatečném odměňování. Nicméně jsou zde sporné šedé zóny a nejistoty o tom, jak jsou tyto pojmy definovány v právních předpisech EU - zejména ve skutečnosti, která online zveřejnění jsou považována za "sdělování veřejnosti" a za jakých podmínek. V důsledku těchto skutečností, držitelé práv, a to zejména v oblasti hudby, ne vždy dostat spravedlivý podíl z hodnoty generované některými z nových forem online distribuce obsahu.

 • Komise posoudí, zda jsou zapotřebí nějaké aktivity k vymezení práv "sdělování veřejnosti" a "zpřístupnění" a další možná opatření týkající se práv na jaře 2016.

 • Komise také posoudí, zda jsou nutná na úrovni EU další řešení pro zvýšení právní jistoty, transparentnosti a rovnováhy v systému, který upravuje další odměňování autorů a výkonných umělců.

 • Komise připouští, že výše a rozsah spravedlivé odměny autorů může být ovlivněna rozdíly ve vyjednávací síle při dohodách o licenci nebo převodu těchto práv. Mechanismy jako je regulace určitých smluvních praktik, nezadatelné právo na dodatečnou odměnu, kolektivní vyjednávání a management kolektivní správy proto bude ještě Komisí zvážen.

Toto prohlášení otevírá dveře pro akce na úrovni EU s cílem zlepšit vyjednávací sílu jednotlivých tvůrců, kteří musí čelit dalším zúčastněným stranám v hodnotovém řetězci.
 

BOJ PROTI PIRÁTSTVÍ

 • Mechanismy "Sledování toku peněz (Follow-the-money)" budou na jaře 2016.

Cílem je narušit toky peněz v komerčním využívání duševního vlastnictví při nedovolených činnostech tak, aby byly ekonomicky neživotaschopné. To bude nejprve založeno na samoregulačním přístupu. Cílem Komise je dosáhnout vyvážené dohody o ochraně všech práv duševního vlastnictví včetně autorských práv na jaře roku 2016. Kodexy chování na úrovni EU by mohly být podpořeny legislativou tak, aby byla zajištěna jejich plná účinnost.

 • Hodnocení právního rámce prosazování práv duševního vlastnictví na podzim 2016.

Je třeba objasnit pravidla pro rozpoznání narušovatelů, sledovat (přeshraniční) opatření a soudní příkazy, zvážit výpočet a alokaci škod a právních nákladů včetně rychlého a efektivního odstranění ilegálního materiálu (mechanismy "oznámení a akce").
 

ZÁVĚREČNÁ REAKCE FERA

FERA (Federace evropských režisérů), spolu s FSE (Federace evropských scenáristů) a SAA (Společnost audiovizuálních autorů), uvítala pozitivní přístup k dalšímu odměňování autorů, tedy něčemu, co je klíčem k udržitelnému online trhu s audiovizuálními díly - vznesla ale obavy z dalších aspektů “Sdělení”. Tyto tři Organizace také vyzvaly k omezenému rozpracování “Nařízení o přenositelnosti” tak, aby se “portabilita” nestala zadními vrátky pro přeshraniční přístup.

Podobná byla i reakce společně s “Autorskou skupinou”, která se skládá z Evropské skladatelské aliance (ECSA), Evropské federace novinářů (EFJ), Rady evropských spisovatelů (EWC), FERA a Federace evropských scénáristů (FSE) prostřednictvím společného prohlášení, které je k dispozici na webových stránkách.

Tisknout