Stanovy

 1. § 1. Základní ustanovení

  1. Asociace českých audiovizuálních režisérů, jejíž stanovy byly registrovány u MV ČR pod registračním číslem VSP/1 - 5640/91 - R dne 27. 2. 1991 se na základě usnesení Mimořádné Valné hromady, konané dne 22. 11. 2001 přejmenovává na Asociaci režisérů a scenáristů - ARAS, dále jen ASOCIACE
  2. ASOCIACE vykonává svou činnost na území České republiky
  3. ASOCIACE má vlastní právní subjektivitu
 2. § 2. Název a sídlo

  1. Název: Asociace režisérů a scenáristů - ARAS
  2. Sídlo: Praha 2, Karlovo nám. 19
 3. § 3. Účel a cíle

  1. Účelem ASOCIACE je:
   1. sdružovat české režiséry a scénáristy působící v oblasti audiovizuálních médií
  2. Cílem a předmětem činnosti ASOCIACE je:
   1. chránit práva členů, vyplývající z jejich povolání
   2. poskytovat odborné poradenství, právní pomoc a ochranu členům v pracovněprávní a autorskoprávní oblasti
   3. zastupovat zájmy členů formou jednání s dalšími profesními asociacemi, organizacemi a orgány státní správy, Fondy atp.
   4. vyjadřovat se k platným právním normám, týkajícím se oblasti audiovize a spolupracovat na přípravě jejich novelizací s dalšími právnickými a fyzickými osobami
   5. podporovat odborné vzdělávání svých členů
   6. podporovat začínající režiséry a scénáristy
   7. podporovat organizování festivalů, přehlídek, kongresů, seminářů, konferencí a dalších aktivit
   8. spolupracovat s mezinárodními organizacemi stejného či podobného zaměření
 4. § 4. Orgány a způsob řízení

  1. Valná hromada ASOCIACE
   1. je nejvyšším orgánem
   2. je usnášeníschopná, pokud je přítomná více než jedna třetina registrovaných členů. Toto ustanovení platí 30 minut od času uvedeného na pozvánce, po této době je VH usnášeníschopná bez ohledu na to, jaký se sejde počet členů.
   3. rozhoduje hlasováním prostou většinou přítomných členů
   4. volí členy Rady ASOCIACE na tři volební období (1,2,3 roky) s tím, že volba může být jak tajná, tak aklamací. V případě prvního roku volby volí všech 9 členů Rady najednou s tím, že k rozdělení jednotlivých funkčních období mezi členy dojde formou losování
   5. schvaluje výroční zprávu
   6. schvaluje všechny ostatní náležitosti řešené hlasováním
   7. schvaluje výši členských příspěvků
   8. schvaluje jednací a podpisový řád Rady
   9. schvaluje roční účetní uzávěrku
   10. schvaluje rozpočet pro následující rok
   11. schvaluje návrh na čestného předsedu (je-li podán)
   12. rozhoduje o zrušení ASOCIACE
   13. rozhoduje o postupu při likvidaci ASOCIACE
   14. je svolávána Radou alespoň jednou za rok s 20ti denním předstihem
   15. rozhoduje o členských otázkách
   16. rozhoduje o veškerých změnách stanov
  2. Mimořádná valná hromada ASOCIACE je svolávána Radou, pokud:
   1. se na tom usnese předchozí Valná hromada
   2. vyžadují-li to vážné a aktuální problémy
   3. do 30ti dnů od obdržení žádosti minimálně 1/4 členů ASOCIACE
   4. do 30ti dnů od poslední Valné hromady, která byla neusnášeníschopná s tím, že toto nové zasedání je vždy usnášeníschopné bez ohledu na to, kolik členů je přítomno
  3. Rada ASOCIACE
   1. je nejvyšším výkonným orgánem ASOCIACE
   2. jedná a zastupuje ASOCIACE
   3. je tvořena nejméně 9 členy
   4. je usnášeníschopná, pokud je přítomna více než polovina zvolených členů
   5. volí si ze svého středu předsedu na funkční období 1 roku
   6. rozhoduje hlasováním prostou většinou přítomných členů
   7. v případě očekávané nepřítomnosti některého z členů Rady na jejím zasedání může ten delegoval svůj hlas na jiného člena Rady - a to vždy předem, písemně, či e-mailem s jmenovitým uvedením těch bodů programu, k nimž může být delegovaný hlas použit. Podmínkou k uplatnění tohoto postupu při hlasování však musí být fyzická přítomnost usnášeníschopného počtu členů Rady na zasedání.
   8. v případě nerozhodného hlasování přítomných usnášeníschopných členů Rady získává předseda Rady právo druhého hlasu.
   9. schvaluje 2/3 většinou hlasů všech zvolených členů přihlášky ke členství
   10. schvaluje 2/3 většinou hlasů všech zvolených členů návrh na zrušení členství
   11. Předběžně schvaluje návrh výroční zprávy
   12. Kontroluje průběžně hospodaření a nakládání s finančními prostředky
   13. řídí se jednacím a podpisovým řádem
   14. navrhuje změny stanov
   15. projednává všechny předložené návrhy a zprávy
   16. navrhuje čestného prezidenta
   17. jmenuje čestné členy
   18. svolává zasedání Valné a Mimořádné valné hromady
   19. schvaluje všechny ostatní náležitosti řešené hlasováním
   20. navrhuje v případě potřeby členy jednotlivých pracovních skupin a vybavuje je příslušnými pravomocemi
   21. vykonává svou funkci v souladu se stanovami
   22. je svolávána předsedou ASOCIACE (nebo jím pověřeným zástupcem):
    • pětkrát za rok s 20ti denním předstihem
    • v naléhavých případech, vyžadují-li to vážné a aktuální problémy
   23. veškerá zasedání Rady jsou veřejná pro všechny členy ASOCIACE.
   24. Rada má povinnost vyhlásit referendum na základě konkrétní otázky, zformulované a podepsané skupinou 1/4 členů ASOCIACE
   25. Rada má právo vyhlásit referendum na konkrétní téma (neboli položit otázku své členské základně), pokud se na tom členové Rady většinově usnesou
   26. členství zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce, odvoláním Valnou hromadou, na návrh člena Rady, ztrátou způsobilosti k právním úkonům, úmrtím a zánikem ASOCIACE.
  4. Předseda ASOCIACE
   1. je nejvyšším statutárním orgánem, zastupuje ASOCIACI navenek
   2. řídí jednání Rady, pokud není stanoveno jinak
   3. řídí zasedání Valné hromady a Mimořádné valné hromady, pokud není stanoveno jinak
   4. určuje termín zasedání Rady
   5. řídí se jednacím a podpisovým řádem
   6. uzavírá smlouvy jménem ASOCIACE
   7. funkce zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce, odvoláním Radou, na návrh člena Rady, ztrátou způsobilosti k právním úkonům a úmrtím
   8. funkční období předsedy ASOCIACE je jeden rok, přičemž po skončení funkčního období zůstává předseda ve funkci až do doby volby nových členů Rady a následného zvolení jejího nového předsedy. Tento článek se zřizuje z důvodu zachování kontinuity činnosti Rady, pokud nedojde ke skončení jeho členství v Radě či ASOCIACI z jiných důvodů, než uplynutím funkčního období.
  5. Člen ASOCIACE má právo, povinnost a čest:
   1. účastnit se Valné a Mimořádné valné hromady s právem hlasovacím
   2. být seznámen s termíny a programem zasedání Rady
   3. navrhnout doplnění programu zasedání Rady
   4. účastnit se zasedání Rady bez práva hlasování
   5. předkládat návrhy a stanoviska k činnosti ASOCIACE
   6. volit a být volen
   7. využívat všech výhod, které vyplývají z členství
   8. vyjadřovat se k hospodaření s finančními prostředky
   9. podat přihlášku za kandidáty na členství v ASOCIACI
   10. podat Radě návrh na čestné členství a na čestné prezidenství
   11. platit roční členské příspěvky
   12. jednat s v souladu s účelem a cíli ASOCIACE
   13. respektovat stanovy ASOCIACE
   14. dodržovat principy etiky profese a kolegiálních vztahů
   15. podílet se aktivně na činnosti ASOCIACE podle svých nejlepších možností a schopností a zasazovat se o její dobré jméno
  6. Tajemník ASOCIACE
   1. připravuje program zasedání Rady po konzultaci s Předsedou ASOCIACE
   2. na žádost Předsedy a jeho jménem svolává jednání Rady
   3. na žádost Rady a jejím jménem svolává zasedání Valné hromady a Mimořádné valné hromady
   4. vede běžnou korespondenci
   5. komunikuje podle pokynů rady, nebo Předsedy s veřejností a médii
   6. plní úkoly, které pro ASOCIACI vyplývají z obecně platných předpisů
   7. vede účetnictví, fakturaci, inventuru a k tomu potřebné doklady, spravuje bankovní účty
   8. pracuje na základě smlouvy uzavřené s ASOCIACÍ
   9. pořizuje a archivuje zápisy z jednání Rady, Valné hromady a Mimořádné valné hromady
   10. připravuje návrh rozpočtu na další rok
   11. připravuje návrh výroční zprávy, roční účetní uzávěrky a daňové přiznání
   12. připravuje veškeré písemné podklady a smlouvy
   13. zajišťuje evidenci členů a výběr členských příspěvků
   14. účastní se jednání se třetími osobami
   15. účastní se zasedání Rady a Valné a Mimořádné valné hromady
   16. obstarává běžné řízení sekretariátu ASOCIACE a v této souvislosti přijímá všechna potřebná rozhodnutí
   17. odpovídá za škodu z výkonu své funkce a při překročení svých pravomocí
  7. Čestný prezident ASOCIACE:
   1. vykonává čestnou funkci, má právo účastnit se jednání Rady s hlasem poradním. Tato funkce nemusí být zřízena
  8. Čestný člen ASOCIACE:
   1. čestným členem se může stát významná osobnost společenského a kulturního života. Má právo účastnit se zasedání Valné a Mimořádné valné hromady.
 5. § 5. Zdroje

  1. Finančními zdroji ASOCIACE jsou:
   1. členské příspěvky
   2. dary a příspěvky fyzických a právnických osob
   3. dotace ze Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
   4. odpisy z daní z příjmu právnických a fyzických osob
   5. úroky z prostředků uložených na běžných a termínovaných účtech
   6. další aktivity, přinášející prospěch a zisk ASOCIACI v souladu s platnými právními předpisy
 6. § 6. Členství

  1. Členem ASOCIACE se může stát uchazeč, pracující v oblasti audiovizuální tvorby v ČR je-li navržen alespoň třemi členy ASOCIACE a schválen Radou ASOCIACE
  2. Zrušení členství v ASOCIACI z důvodů:
   1. vlastní písemné žádosti člena
   2. pro nezaplacení členských příspěvků za více jak 2 roky a po obdržení opakované výzvy k zaplacení
   3. závažného porušení a nerespektování stanov. Zrušení členství schvaluje Valná hromada na návrh kteréhokoliv člena ASOCIACE
  3. Postup pro nabytí členství:
   1. písemný návrh k přijetí nového člena může předložit každý člen ASOCIACE
   2. návrh musí mít formu doporučeného dopisu
   3. o návrhu hlasuje Rada hlasováním
   4. k souhlasu Rady se vyžaduje 2/3 většina zvolených členů Rady
   5. návrh lze podat max. 1x v průběhu každého kalendářního roku
   6. žádost o nové členství musí obsahovat:
    • jméno, příjmení a podpis žadatele
    • jméno, příjmení a podpis navrhovatele
    • osobní údaje o navrhovaném členovi (adresa, spojení atd.)
    • biografické údaje o navrhovaném členovi (životopis, apod.)
    • profesní údaje o navrhovaném členovi
    • doporučující materiály a dobrozdání (nejsou povinné)
  4. Postup pro zrušení členství
   1. písemný návrh k zrušení členství může předložit každý stávající člen
   2. písemný návrh musí mít formu doporučeného dopisu
   3. návrh musí obsahovat jméno, příjmení a podpis navrhovatele
   4. o návrhu rozhoduje Valná hromada hlasováním
 7. § 7. Způsob použití finančních prostředků

  1. O způsobu použití finančních prostředků rozhoduje Rada na základě schváleného rozpočtu
  2. Rada může poskytnout finanční prostředky výlučně pro cíle, které jsou ve shodě s cíli uvedenými v § 3., odstavce 2 Stanov ASOCIACE
  3. Na poskytnutí prostředků ASOCIACE není právní nárok
  4. Člen ARAS může v době své působnosti přijímat prostředky ASOCIACE do výše pokrytí prokazatelných nákladů za konkrétní úkol a může obdržet jednorázovou odměnu za svou činnost(max.1x ročně), pokud tak odsouhlasí valná hromada. Předseda a místopředsedové Rady ARAS mohou žádat úhradu za doložené měsíční náklady za mobilní telefony a internet, nejvýše však do částky 3 000, 00 Kč.
  5. Za hospodaření s finančními prostředky odpovídá předseda Asociace, případně jím nebo Radou jmenovaný zástupce.
 8. § 8. Společná a závěrečná ustanovení

  1. Ve všech oblastech, které nejsou těmito Stanovami upraveny, platí ustanovení obecně platných právních předpisů
  2. Veškeré změny a dodatky k těmto Stanovám jsou možné pouze a výlučně za předpokladu, že budou schváleny Valnou nebo Mimořádnou valnou hromadou ASOCIACE
  3. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení