Stanovy

 

ARAS z.s.
(novela 6. 2. 2017)

 

§ 1. Základní ustanovení


1. Asociace režisérů a scenáristů – ARAS z. s., jejíž stanovy byly registrovány u MV ČR pod registračním číslem VSP/1 - 5640/91 - dne 27. 2. 1991 a jejíž název byl změněn a přeregistrován na základě usnesení Valné hromady konané 22. 11. 2001, se na základě usnesení Valné hromady konané dne 6.2.2017 přejmenovává na Asociaci režisérů, scenáristů a dramaturgů z. s.- v celé zkratce ARAS z. s., dále jen „ARAS“.


2. Název spolku zní Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů - ARAS z. s.


3. ARAS je spolkem dle občanského zákoníku a vykonává svou činnost na území České republiky.

Sídlo spolu je Karlovo nám. 285/19, 120 00 Praha 2, IČ je 70969841.

 

§ 2. Účel a cíle


 • 1. ARAS je výběrovým spolkem českých profesionálních filmových a televizních režisérů, scenáristů a dramaturgů. Jeho členové usilují o rozvoj svých oborů, autorské kvality a svobody, a ctí pozitivní hodnoty demokratické společnosti. Členové ARAS, při vědomí možností ovlivňovat veřejné mínění, se ve své tvorbě a veřejném vystupování hlásí k vyšší míře společenské odpovědnosti.

  2. Cílem ARAS je:

 • posilovat a chránit sociální, právní a finanční podmínky autorů ve filmové, televizní a další audiovizuální tvorbě

 • poskytovat odborné poradenství, pomoc a ochranu členům v pracovněprávní a autorskoprávní oblasti

 • zastupovat zájmy členů formou jednání s dalšími profesními asociacemi, organizacemi a orgány veřejné správy, fondy, atp.

 • vyjadřovat se k platným právním normám, týkajícím se oblasti audiovize a spolupracovat na přípravě jejich novelizací s dalšími právnickými a fyzickými osobami

 • podporovat umělecký rozvoj i odborné vzdělávání svých členů

 • podporovat začínající režiséry, scenáristy a dramaturgy

 • podporovat organizování festivalů, přehlídek, kongresů, seminářů, konferencí a dalších aktivit a

 • spolupracovat s mezinárodními organizacemi stejného či podobného zaměření.

 

§ 3. Členství

1. Členem ARAS se může stát režisér, scenárista nebo dramaturg pracující v oblasti audiovizuální tvorby v ČR, získá-li garanci alespoň tří členů ARAS a je-li schválen Radou ARAS.

2. Postup pro nabytí členství je následující:

 • písemný návrh k přijetí nového člena může předložit každý člen ARAS formou písemného podání Radě

 • o návrhu rozhoduje Rada hlasováním a k souhlasu Rady se vyžaduje 2/3 většina zvolených členů Rady.

 • Návrh k přijetí určité osoby za nového člena může být podán maximálně jedenkrát v průběhu každého kalendářního roku.

Žádost o nové členství musí obsahovat

- jméno, příjmení a podpis žadatele,

- jméno, příjmení a podpis navrhovatele z řad členů ARAS, který je současně garantem,

- jména dalších dvou garantů z řad členů ARAS, kteří se členstvím souhlasí,
- a osobní údaje(adresa, spojení atd.), biografické údaje (životopis, apod.) a profesní údaje o navrhovaném členovi. Žádost může obsahovat též doporučující materiály a dobrozdání.

3. Ke zrušení členství v ARAS dochází:

 • na základě vlastní písemné žádosti člena, úmrtí člena nebo ztrátě právní způsobilosti

 • při neplacení členských příspěvků, a to při druhém nezaplacení členských příspěvků, následovaném vždy urgencí k platbě na registrovaný e-mail, s koncem příslušného kalendářního roku a

 • na základě závažného porušení a nerespektování stanov.

 • O zrušení členství rozhoduje Valná hromada na návrh kteréhokoliv člena ARAS. Člen navržený k vyloučení má právo vystoupit k tomuto bodu na Valné hromadě.

   

4. Člen ARAS má právo, povinnost a čest:

 • účastnit se Valné a Mimořádné valné hromady s právem hlasovacím

 • být seznámen s termíny a programem zasedání Rady, navrhnout doplnění programu zasedání Rady a účastnit se zasedání Rady bez práva hlasování

 • předkládat návrhy a stanoviska k činnosti ARAS

 • volit a být volen do všech orgánů ARAS

 • využívat všech výhod, které vyplývají z členství

 • vyjadřovat se k hospodaření s finančními prostředky

 • podat přihlášku za kandidáty na členství v ARAS, podat Radě návrh na čestné členství a na čestné předsednictví

 • platit roční členské příspěvky; člen ARAS- může požádat Radu ARAS o snížení nebo zproštění členského příspěvku pro daný rok, a to z doložených důvodů sociálních nebo zdravotních

 • jednat s v souladu s účelem a cíli ARAS

 • respektovat stanovy ARAS

 • dodržovat principy etiky profese a kolegiálních vztahů a

 • podílet se aktivně na činnosti ARAS podle svých nejlepších možností a schopností a zasazovat se o její dobré jméno.

 

§ 4. Valná hromada

 

1. Valná hromada ARAS je nejvyšším orgánem ARAS, přičemž každý člen ARAS má na valné hromadě.

jeden hlas.


2. Valná hromada je svolávána Radou alespoň jednou za rok s 30ti denním předstihem; pozvánka na zasedání Valné hromady musí obsahovat dobu konání, místo konání, čas jednání a program jednání, přičemž pozvánka musí být odeslána formou e-mailu. Mimořádná valná hromada ARAS je svolávána Radou, pokud se na tom usnese předchozí Valná hromada nebo vyžadují-li to vážné a aktuální problémy anebo do 30ti dnů od obdržení příslušné žádosti minimálně jedné čtvrtiny členů ARAS. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomná více než jedna třetina registrovaných členů; toto ustanovení platí 30 minut od času uvedeného na pozvánce, po této době je VH usnášeníschopná bez ohledu na to, jaký se sejde počet členů. Valná hromada rozhoduje hlasováním prostou většinou přítomných členů, pokud není stanoveno jinak.


3. Valná hromada volí členy Rady ARAS (dále též jen „Rada“), a to na volební období, které trvá 3 roky. Volba může být jak tajná, tak aklamací. Rada má 7 členů. V případě uvolnění místa v Radě je Radou kooptován ten z kandidátů na člena Rady, který při volbě získal pořadí s následujícím nejvyšším počtem hlasů a který s kooptací souhlasí; nesouhlasí-li tento kandidát, přechází právo na kooptování do Rady na další kandidáty na člena Rady dle pořadí počtu hlasů, které při volbě do Rady získali.


4. Valná hromada může odvolat člena Rady na základě návrhu schváleného dvoutřetinovým usnesením Rady, který odvolání zdůvodní, zpravidla vlivem neúčasti na zasedáních Rady či dlouhodobé nečinnosti.

5. Valná hromada dále:

 • volí tříčlennou Kontrolní komisi

 • schvaluje následující dokumenty, které jsou po schválení Radou ARAS rozeslány všem členům elektronicky, s předstihem minimálně 15 dnů: výroční zpráva ARAS, roční účetní závěrka a plán rozpočtu pro následující rok

 • rozhoduje o zrušení či transformaci ARAS a postupu při případné likvidaci ARAS

 • schvaluje změny stanov ARAS, a to na návrh Rady ARAS, a schvaluje změny dalších dokumentů upravujících vnitřní poměry ARAS, včetně Jednacího a podpisového řádu

 • rozhoduje o výši členských příspěvků ARAS

 • na návrh ustanovuje čestného předsedu ARAS

 • rozhoduje o návrzích členů ARAS a

 • přijímá usnesení, která vyžadují hlasování.

 

§ 5. Rada ARAS

1. Rada ARAS je výkonným orgánem ARAS. Rada jedná a zastupuje ARAS ve vztahu k veřejnosti.

2. Rada je tvořena 7 členy a je usnášeníschopná, pokud je přítomna více než polovina zvolených členů, přičemž rozhoduje formou usnesení hlasováním prostou většinou přítomných členů, přičemž hlasování může být tajné, aklamací nebo per rollam. Není-li Rada způsobilá se usnášet ani po uplynutí 60 minut od času zahájení, na který byla Rada svolána, musí být svoláno nové zasedání Rady, a to nejpozději do patnáctého dne po dni, na který bylo svoláno zasedání původně. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může kterýkoliv člen Rady vyvolat hlasování Rady systémem "perrollam" t.j. písemným nebo e-mailovým dotazem nebo návrhem usnesení adresovaným všem členům Rady; takto vyvolaná usnesení budou platná, jestliže souhlas s návrhem písemně nebo e-mailem vyjádří nadpoloviční většina všech členů Rady; všechna usnesení přijatá způsobem "per rollam" musí být zapsána do zápisu z příštího zasedání Rady.

3. Rada má zejména tyto kompetence

 • vyhlašuje referendum mezi všemi členy ARAS na základě konkrétní otázky; Rada je povinna referendum vyhlásit, pokud o to požádá nejméně 1/4 členů ARAS a navrhne příslušnou otázku,

 • pověřuje kteréhokoliv člena ARAS k výkonu a jednání v určené činnosti, příp. k práci v pracovních skupinách (jejichž členy mohou být i nečlenové ARAS) a vybavuje je příslušnými pravomocemi; v takovém případě se na tuto činnost vztahují přiměřeně i pravidla platící pro člena Rady

 • tajnou volbou si volí ze svého středu předsedu, prvního místopředsedu a druhého místopředsedu: volební období předsedy je dvouleté, při trvání jeho mandátu člena Rady, výkon mandátu předsedy lze opakovat pouze jednou, po skončení druhého období může bývalý předseda kandidovat na funkci předsedy nejdříve po uplynutí lhůty dvou let; volební období místopředsedů je jednoroční.

 • schvaluje 2/3 většinou hlasů všech zvolených členů Rady přihlášky ke členství, které splnily všechny náležitosti

 • kontroluje účetnictví i čerpání finančních prostředků ARAS, přičemž každý člen Rady má prostřednictvím tajemníka přístup k účetnictví, účetním dokladům a výpisům z účtu

 • projednává předložené návrhy

 • svolává zasedání Valné a Mimořádné valné hromady


4. Rada je svolávána předsedou ARAS (nebo jím pověřeným zástupcem) s předstihem minimálně 15 dnů, minimálně šestkrát za rok. Mimořádné zasedání Rady musí být svoláno nejpozději do 10 dnů po obdržení příslušné žádosti člena Rady; žádost musí být podána e-mailem a musí obsahovat návrh programu včetně odůvodnění pro jeho zařazení a zaslání všech podkladů nutných k projednání.


5. Veškerá zasedání Rady jsou otevřená pro všechny členy ARAS.


6. Jednání Rady se dále řídí ustanoveními Jednacího a odpisového řádu.

 

§ 6. Předseda ARAS

1. Předseda ARAS (dále též jen „předseda“) je statutárním orgánem ARAS, zastupuje ARAS navenek.


2. Předseda zpravidla svolává a řídí jednání Rady a zpravidla řídí zasedání Valné hromady a Mimořádné valné hromady. Předseda určuje termín zasedání Rady.


3. Předseda je volen z řad členů Rady na období 2 let.

Funkce předsedy zaniká uplynutím funkčního období, vzdáním se funkce, odvoláním Radou, ztrátou způsobilosti k právním úkonům nebo úmrtím. Po skončení funkčního období zůstává předseda ve funkci až do doby zvolení nového předsedy Radou. V ostatních případech zániku funkce předsedy přebírá statutární pravomoci předsedy až do volby nového předsedy první místopředseda, nepřebere-li tyto pravomoci první místopředseda, přebere je druhý místopředseda.


4. Předseda odpovídá za hospodaření s finančními prostředky ARAS.


5. Místopředsedové ARAS zastupují předsedu v jím určených situacích.


6. Předseda a místopředsedové se při svém jednání za ARAS řídí ustanoveními Jednacího a odpisového řádu.

 

 

§ 7. Čestný předseda ARAS

Valná hromada může zvolit čestného předsedu ARAS. Čestný předseda ARAS vykonává čestnou funkci, má právo účastnit se jednání Rady s hlasem poradním.

 

§ 8. Čestný člen ARAS

Čestným členem se může stát významná osobnost společenského a kulturního života. Čestný člen má právo účastnit se zasedání Valné a Mimořádné valné hromady. Čestný člen není povinen platit členské poplatky.

 

§ 9. Zdroje

Finančními zdroji ARAS jsou:

 • členské příspěvky

 • dary a příspěvky fyzických a právnických osob

 • dotace z grantových zdrojů

 • odpisy z daní z příjmu právnických a fyzických osob

 • úroky z prostředků uložených na běžných a termínovaných účtech

 • další aktivity, přinášející prospěch a zisk ARAS v souladu s platnými právními předpisy

 

§ 10 Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je tříčlenná a je volena Valnou hromadou, které se zodpovídá. Členem Kontrolní komise se může stát i nečlen ARAS. Kontrolní komise se schází minimálně 1x ročně, zpravidla před výroční Valnou hromadou ARAS. Kontrolní komise kontroluje hospodaření ARAS a vyjadřuje se k účetní závěrce a má přístup k účetnictví ARAS, účetním dokladům a informaci o pohybu na účtech.

 

§ 11. Způsob použití finančních prostředků

O způsobu použití finančních prostředků rozhoduje Rada na základě schváleného rozpočtu. Rada může poskytnout finanční prostředky výlučně pro cíle, které jsou ve shodě s cíli ARAS uvedenými v těchto stanovách.

Na poskytnutí prostředků ARAS není právní nárok.

Člen Rady může v době své působnosti přijímat prostředky ARAS do výše pokrytí prokazatelných nákladů za konkrétní, Radou předem schválený úkol. Totéž platí pro Radou pověřeného člena ARAS.

 

§ 12. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení


1. Členy ARAS dle těchto stanov jsou všechny osoby, které byly členy ARAS dle dosavadních stanov.


2. Při první volbě členů Rady, která proběhne dle těchto stanov, budou voleni 3 členové na 2 roky a 4 členové na 3 roky; určení, kdo ze zvolených členů Rady bude mít volební období dvouleté a kdo ze zvolených členů Rady bude mít volební období tříleté, proběhne po skončení volby losem. Valná Hromada rovněž určí člena Rady, který do 30 dnů ode dne zvolení členů Rady svolá první schůzi Rady.


3. Ve všech oblastech, které nejsou těmito Stanovami upraveny, platí ustanovení obecně platných právních předpisů.


4. Veškeré změny a dodatky k těmto Stanovám jsou možné pouze a výlučně za předpokladu, že budou schváleny Valnou nebo Mimořádnou valnou hromadou ARAS.


5. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení, tj. dnem 6. 2. 2017.