Jednací řád

 1. Účel jednacího řádu

  1. Tímto Jednacím řádem se upravují další postupy pro jednání a rozhodování Rady, dále průběh a dokumentace z jednání a zabezpečení závěrů a výsledků zasedání
  2. Rada se ve své působnosti řídí Stanovami ARAS, Jednacím řádem a dalšími případnými předpisy, které stanoví Valná hromada
 2. Člen Rady

  1. Člen Rady nesmí zastupovat vedlejší zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivní rozhodování, zejména nesmí být statutárním orgánem ani členem statutárních orgánů v organizacích jejichž předmět činnosti by mohl splňovat podmínky střetu zájmů
 3. Zasedání Rady

  1. Nově jmenovaná Rada se musí sejít na svém prvním zasedání nejpozději do 30 dnů po zvolení jejích členů. Termín prvního zasedání svolává Valnou hromadou určený člen Rady.
  2. V naléhavých případech vyžadují-li to vážné a aktuální problémy může být svoláno mimořádné zasedání Rady Předsedou Asociace a to i na žádost člena Rady.
  3. Mimořádné zasedání Rady musí být svoláno nejpozději do 10 dnů po obdržení žádosti člena Rady.
  4. Žádost musí být podána písemně a musí obsahovat návrh programu nebo projednání
  5. Průběh zasedání se koná podle programu uvedeného na pozvánce, popř. na základě písemných podkladů
  6. Zasedání řídí Předseda Asociace nebo jím pověřená osoba. První zasedání řídí Valnou hromadou určený člen Rady.
  7. Zasedání se mohou zúčastnit hosté a dále osoby, které byly k zasedání přizvány k projednání jmenovitých materiálů nebo osoby, které jsou pro zasedání Rady nezbytné např. poradce,právní konzultant, další členové ARAS, apod.
  8. Projednávání jakéhokoliv bodu programu zasedání nemůže být zahájeno, jestliže všem členům Rady nebyly včas před zasedáním předány písemně všechny materiály a podklady, které jsou pro posouzení a projednání naprosto nezbytné.
  9. Není-li Rada způsobilá se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny, od doby na kterou byla svolána, musí být svoláno nové zasedání Rady a to nejpozději do patnáctého dne po dni, na který bylo svoláno zasedání původně.
  10. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může kterýkoliv člen Rady vyvolat usnesení Rady systémem "Per Rollam" t.j. písemným, dálnopisným, faxovým nebo e-mailovým dotazem adresovaným všem členům Rady. Takto vyvolaná usnesení budou platná, jestliže souhlas s návrhem písemně, dálnopisně, faxem nebo e - mailem vyjádří nádpoloviční většina všech členů Rady.
  11. Všechna usnesení přijatá způsobem "Per rollam" musí být zapsána do zápisu z příštího zasedání Rady.
  12. Členové, kteří se nedostavili na zasedání, Předseda Asociace uvědomí o náhradním termínu dalšího zasedání. Takto svolaná Rada je usnášeníschopná bez ohledu na počet členů, na což se člen výslovně upozorní v pozvánce.
  13. Při hlasování má každý člen Rady jeden hlas
  14. Hlasování může být tajné,aklamací a per rollam.
  15. Člen Rady má nárok na zápis ze zasedání pokud o něj požádá. Tento zápis musí obdržet do 14 dnů po ukončení zasedání.
 4. Zápis o zasedání

  1. O průběhu a usnesení zasedání se sepisuje zápis. Zápis pořizuje Tajemník, pokud není stanoveno jinak a ověřuje jej Předseda Asociace.
  2. Zápis bude veden a archivován Tajemníkem a je k dispozici všem členům ARAS k nahlédnutí.
  3. O poskytnutí zápisu jiným osobám rozhoduje Rada prostou většinou přítomných hlasů, pokud závazný předpis neurčí jinak.
  4. Zápis o zasedání Rady obsahuje:
   1. Datum zasedání, identifikační číslo zápisu
   2. kolik členů Rady bylo přítomno - jmenovitě
   3. kolik členů Rady bylo omluveno - jmenovitě
   4. kdo zasedání řídil
   5. název projednávaného bodu, materiálu, úkolu
   6. plné znění přijatého usnesení
   7. jaký byl výsledek hlasování
   8. jeho přílohou jsou dokumenty, které byly předmětem jednání či tvořily součást informačních podkladů
  5. Ověřený zápis Předsedou Asociace spolu s jeho podpisem je autentickým záznamem o zasedání Rady.
  6. Materiály a návrhy na zasedání Rady podává předkladatel písemně Tajemníkovi
 5. Pozvánky

  1. Pozvánka na zasedání Valné, Mimořádné valné hromady a Rady musí obsahovat tyto údaje:
   1. dobu konání
   2. místo konání
   3. čas jednání
   4. pořad jednání
  2. Pozvánka musí být odeslána formou doporučeného dopisu.
 6. Závěrečná ustanovení

  1. Tento Jednací řád může být pozměněn nebo doplněn Valnou nebo Mimořádnou valnou hromadou.
  2. Ve všech oblastech, které nejsou tímto Jednacím řádem upraveny platí ustanovení obecně závazných právních předpisů.
 7. Platnost

  1. Tento Jednací řád vstupuje v platnost dnem schválení Valnou nebo Mimořádnou valnou hromadou