Ve dnech 19. - 21.9.2014 proběhla v Malmö ve Švédsku valná hromada evropské federace režisérů, které je členem také ARAS. Zúčastnili se jí radní Marek Dobeš a Vladimír Forst. 

[FERA%202014/thumb2019.jpg][FERA%202014/thumb2001.jpg][FERA%202014/thumb2189.jpg]

Všechna jednání se konala ve Form/Design Centru v Malmö. Na prostředním obrázku je při pauze bývalý předseda Piers Haggard a Čestný prezident FERA Sir Alan Parker. Součástí valné hromady bylo i jednání iniciativy pro zrovnoprávnění režisérek při financování a propagovaní evropské tvorby. 

[FERA%202014/thumb201803.jpg][FERA%202014/thumb201819.jpg][FERA%202014/thumb201748.jpg]

Spolu s tvůrcem detektivního seriálu BRON/BROEN (THE BRIDGE) Hansem Rosenfeldem se delegáti podívali na most spojující Kodaň a Malmö. Ten je středem zápletek pro už třetí řadu mezinárodně úspěšného projektu, která se právě začíná natáčet.

[FERA%202014/thumb2192.jpg][FERA%202014/thumb2041.jpg][FERA%202014/thumb2037.jpg]
Marek Dobeš se zdraví s britským režisérem Piersem Haggardem a s italským režisérem Linem Damianim diskutuje o renumeracích při provozování internetového vysílání. Vladimír Forst informuje britského režiséra Dana Cliftona, že právě UK Directors svýmy průzkumy inspirovaly vznik dotazníků ARASu o činnosti TPS ČT .

foto: Marek Dobeš (www.alfedus.cz)


Valná hromada FERA 2014

General Assembly Statement

Malmö, September 21 2014

At their annual General Assembly in Malmö, Sweden, FERA delegates called for a fresh start in Europe with the creation of new structures to allow cultural diversity in cinema and television to flourish. At a time of huge technological change, with the proliferation of new platforms such as Video on Demand, it is crucial that the new Commission is at the forefront of building a new paradigm on rights and creativity for Europe.    

 
Film and television directors representing 31 countries were gathered to discuss legal and policy issues relevant to their work as audiovisual creators.  It was an opportunity not only to network and share information, but also to act collectively to advance the interests of directors across Europe.
 
As the Commission develops a vision of a digital single market, it is vital it recognizes the central importance of creative content and the cultural and economic value that flows from that : a thriving European digital single market for content cannot exist without a central place for the artistic and economic rights of creators like directors. We are therefore calling on the new European Commission and Parliament to ensure fair remuneration for directors and audiovisual authors for each use of their work.
 
FERA’s members moreover call on Member States to properly enforce the existing EU regulations on broadcasters’ financing of European films, and on the Commission to make sure that the upcoming revised AVMS Directive provides a framework to European cinema that allows it to flourish.
 
The FERA Assembly also heard about a number of initiatives to promote gender equality for female directors across Europe.  Between 2003 and 2012, only 16 percent of European films were directed by women. FERA believes the time for action on equality has long past. It calls on broadcasters, state funders, producers, and policy makers at national and EU level, to act now to bring about equal status for male and female directors. It calls on the Commission, through the MEDIA and other programmes, to ensure equality of funding, and to promote female filmmakers across Europe.
 
The delegates were also taken on a guided tour of the famous Bridge between Denmark and Sweden by Hans Rosenfeldt, the Creator and Lead Writer of BRON/BROEN (THE BRIDGE) which has sold to over 170 territories worldwide. Hans talked about how close collaboration with the Conceptual Director from an early stage has been at the heart of the series’ success. FERA believes this model of cooperation should become an example for drama production across Europe, showing that when directors are able to take their place as creative leaders alongside writers, high quality productions are possible that can compete with the best the world has to offer. In a world where cultural diversity is under threat, FERA believes the success of series like THE BRIDGE demonstrates that Europe’s particular model of distribution and public funding can produce the highest quality work.
 
Finally, delegates joined together in a vote of thanks to its Swedish hosts and partners, who made the Assembly financially possible at a time when the European Union has removed funding to networks of European audiovisual creative professionals.

 
Contact : Pauline Durand Vialle, CEO – +32 2 544 03 33 – office@filmdirectors.eu
 
________________________________________
 

FERA’s 2014 General Assembly was hosted this year by Sveriges Filmregissörer / Film Directors of Sweden and Teaterförbundet, in partnership with Nordisk Panorama, Film i Skåne, City of Malmö, Region Skåne, Event in Skåne, Øresund Film Commission, Scandinavian Locations - talents&stories, Hotel Renaissance and Form/Design Center.

 
FERA, founded in 1980, is the only organisation representing film directors at the European level. With 35 organizations as members from 31 countries, we speak for more than 20,000 European screen directors, representing their cultural, creative and economic interests at the national and European level. FERA works to promote policies that maximize the creative, social and commercial potential of the audiovisual industry.
 
Copyright © 2014 FERA, Federation of European Film Directors, All rights reserved.
 
Our mailing address is:
FERA, Federation of European Film Directors
Avenue de la Toison d'Or 60C
Brussels 1060
Belgium


 

2014 FERA - Prohlášení valné hromady

 Malmö, 21. září 2014
 

Na výročním zasedání valné hromady ve švédském Malmö zástupci FERA požadovali nový začátek a vytvoření nových struktur, které by umožnily rozkvět kulturní rozmanitosti ve filmu a televizi. V době velkých technologických změn a rozšiřování nových platforem, jako je např. video on demand, je klíčové, aby nová komise zaujala přední místo v budování nového modelu zacházení s právy a kreativitou v Evropě.

 
Filmový a televizní režiséři zastupující 31 zemí se sešli, aby projednali právní a politické otázky, které se jich týkaly jako audiovizuálních tvůrců. Byla to příležitost k získání kontaktů a sdílení informací, ale také ke společnému prosazování režisérských zájmů napříč Evropou.
 
V době, kdy komise rozvíjí vizi jednotného digitálního trhu, je nezbytné, aby byl uznán zásadní význam tvůrčího obsahu a kulturní a ekonomické hodnoty, která z něj plyne. Jednotný prosperující evropský digitální trh nemůže existovat bez střediska pro umělecká a ekonomická práva tvůrců, jako jsou režiséři. Proto vyzýváme novou Evropskou komisi a parlament, aby zajistili spravedlivé ohodnocení režisérů a audiovizuálních tvůrců za každé jednotlivé užití jejich tvorby.
 
Členové FERA dále vyzývají členské státy, aby řádně prosazovaly stávající předpisy Evropské unie týkající se financování evropských filmů televizními stanicemi, a komisi, aby zajistila, že připravovaná zrevidovaná směrnice AVMS poskytne evropskému filmu rámec, který umožní jeho rozkvět.
 
Valná hromada FERA se také dozvěděla o množství iniciativ, které podporují rovnoprávnost režisérek napříč Evropou. Mezi roky 2003 a 2012 pouhých 16 procent evropských filmů režírovaly ženy. FERA věří, že již dávno nastal čas podniknout kroky vstříc rovnoprávnosti, a vyzývá proto televizní stanice, státní sponzory, producenty a tvůrce politik na národní i evropské úrovni, aby ihned jednali a dosáhli tak rovnoprávného postavení mužů i žen v režii. Vyzývá také komisi, aby prostřednictvím programu MEDIA a dalších zajistila rovnost financování a podpořila filmařky po celé Evropě.
 
Zástupce následně vzal na prohlídku slavného mostu mezi Dánskem a Švédskem Hans Rosenfeldt, tvůrce a hlavní scénárista seriálu BRON/BROEN (Most), který se celosvětově prodal do více než 170 zemí. Hans promluvil o tom, jak blízká spolupráce s hlavním reřisérem projektu již od počáteční fáze výroby zajistila úspěch seriálu. FERA věří, že tento model spolupráce by se měl stát příkladem pro výrobu dramat po celé Evropě. Ukazuje totiž, že pokud jsou režiséři schopni ujmout se pozice tvůrčího lídra po boku scénáristů, vzniká vysoce kvalitní tvorba, která může konkurovat tomu nejlepšímu, co nabízí světová výroba. Ve světě ohrožené kulturní různorodosti FERA věří, že úspěch seriálů jako je Most ukazuje, že evropský specifický model distribuce a veřejného financování může vyprodukovat tvorbu té nejvyšší kvality.
 
Na závěr se zástupci sešli a poděkovali svým švédským hostitelům a partnerům, kteří toto shromáždění umožnili a finančně podpořili v době, kdy Evropská unie ukončila financování evropských audiovizuálních tvůrčích profesionálů.
 
Kontakt: Pauline Durand Vialle, výkonná ředitelka – +32 2 544 03 33 – office@filmdirectors.eu
 
Valnou hromadu FERA 2014 tento rok pořádala skupina Sveriges Filmregissörer/Švédští filmoví režiséři a Teaterförbundet, ve spolupráci s Nordisk Panorama, Film i Skåne, městem Malmö, Regionem Skåne, Event in Skåne, filmovou komisí Øresund, Scandinavian Locations - talents & stories, Hotel Renaissance a Form/Design Center.
 
FERA, založena roku 1980, je jediná organizace zastupující filmové režiséry na evropské úrovni. Celkem 35 organizací z 31 zemí jsou našimi členy a tak mluvíme jménem přes 20 000 evropských režisérů a zastupujeme jejich kulturní, tvůrčí a ekonomické zájmy na národní i evropské úrovni. FERA pracuje na propagaci politiky, která maximalizuje tvůrčí, sociální a komerční potenciál audivizuálního průmyslu.

 
Copyright © 2014 FERA, Federation of European Film Directors,  Všechna práva vyhrazena.
 
Poštovní adresa:
FERA, Federation of European Film Directors
Avenue de la Toison d'Or 60C
Brusel 1060
Belgie