PROBÍHÁ AKTUALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK

Valná hromada ARAS

04. únor 2017 (Novinky)

Valná hromada ARAS se koná v pondělí 6.února od 18.00 na FAMU. Program s pozvánkou byl rozeslán všem členům ARAS.

Více

Tisková zpráva ARAS

20. říjen 2016 (Novinky)

Tisková zpráva 10.10. 2016

Asociace režisérů a scénáristů převolila své orgány a redefinovala své cíle

Více

FERA GA 2016

11. říjen 2016 (Novinky)

Valná hromada FERA 2016

Od 7. 10. do 9. 10. 2016 se konalo v Amsterdamu výroční zasedání Federace evropských režisérů (FERA). Diskutovalo se především o stanovisku k reformě autorského práva a o navazujících opatřeních v zemích Evrovské unie, které mají vstoupit v platnost nejpozději na jaře roku 2018, ale je dost možný i dřívější termín jejich účinnosti. Na jedné straně je autorům přislíbena férovější odměna za vytvoření i užití jejich děl (i v prostředí internetu) a také lepší smluvní podmínky, na druhé straně reforma přináší zásahy do zavedených mechanismů financování vývoje a vzniku děl i jejich distribuci v jazykově i kulturně rozmanitém evropském prostředí. Podstatné ale je, že způsoby šíření děl, které se dnes zdají jako druhotné (streamování, SVOD ap.), se za několik let stanou hlavními distribučními kanály. 

[2016/FERAGA/tga2.jpg][2016/FERAGA/tga4.jpg][2016/FERAGA/tga3.jpg]

Zamýšlená portabilita programů (varianta přeshraničního přístupu) přinese problémy ve výpočtu odměny náležející autorům (při buy-outu pro celý svět). Dánský model příjmů režiséra, který se skládá z mnoha zdrojů (obr. 2) se zdá být solidním řešením. Marek Dobeš a Pauline Durand-Vialle (FERA CEO) probírají možnosti dalšího vzdělávání režisérů tak, aby byl usnadněn jejich přistup k evropskému trhu (obr. 3). 

[2016/FERAGA/tga5.jpg][2016/FERAGA/tga6.jpg][2016/FERAGA/tga1.jpg]

Directors UK zpracovali zajímavou statistiku příjmů tvůrců, ze které vyplývá, že průměrná odměna britských režisérů se přibližně rovná příjmu řidiče autobusu. Jejich předseda Andrew Chowns spolu s Vladimírem Forstem (obr. 5) hovoří o výhodách profesní organizace režisérů, která je zároveň kolektivním správcem jejich práv. Celé prohlášení Valné hromady FERA je uvedeno dále.

Více

Změny copyrightu v DSM

15. září 2016 (Novinky)

Stav Unie v roce 2016: Komise navrhuje moderní úpravu autorského práva v zájmu rozkvětu a přístupnosti evropské kultury

14. září 2016 zveřejnila Evropská komise dlouho očekávaný návrh legislativních změn souvisejících se zavedením Jednotného digitálního trhu EU. Součástí jsou i změny zasahující do autorských a příbuzných práv, které budou vydány formou nařízení EP. Po jejich schválení Evropským parlamentem (předpokládá se nejdříve na jaře 2017, nejpozději na podzim příštího roku) nastane jejich platnost do šesti měsíců od uveřejnění bez ohledu na to, zda příslušné normy nebudou plně projednány a schváleny jednotlivými členskými zeměmi EU.

Chci, aby novináři, vydavatelé a autoři dostávali za svou práci spravedlivou odměnu, a to bez ohledu na to, zda ji vytvářejí ve studiích nebo v obývacích pokojích, zda je šířena off-line nebo on-line, zda je publikována přes kopírovací stroj nebo odkazem na internetu.“ – předseda Komise Juncker, stav Unie v roce 2016

Více

Mimořádná Valná hromada ARAS

14. září 2016 (Novinky)

[2016/thumbMVH.jpg]

Více

Problém v srdci autorského práva

20. červen 2016 (Novinky)

Pokud je kulturní průmysl tak úspěšný,
proč je tedy tolik umělců chudých

Tento dokument byl připraven na základě průzkumů Federace evropských filmových režisérů (FERA) a Federace evropských scenáristů (FSE). Obě profesní organizace konstatují, že příjmy tvůrců nejsou zdaleka férové. 

Hodnota obratu evropského kulturního průmyslu je 535.9 miliard Euro. Zaměstnává více jak 7 milionu Evropanů. Z toho audiovizuální průmysl má obrat 107.3 miliard Euro a zaměstnává 1.2 milionu lidí. Ale většina tvůrců, kteří dělají umění, mají svůj život extrémně finančně nestabilní, a navíc s příjmy, které jsou obvykle velmi nízké. 

Nejen od konce 19. a začátku 20. století jsme věřili, že chudoba zvyšuje kreativitu. Ale tvůrci, kteří nemohou vydělávat konzistentní a spolehlivé odměny, nemohou investovat čas a energii potřebnou k tvorbě.

Fakta o příjmech tvůrců jsou dobře známá Evropské komisi, která mnohokrát vyjádřila přesvědčení, že tvůrci by měli být odměňováni spravedlivě. To je důsledně podporováno i ze strany orgánů Evropské unie.

Například Evropská komise uvedla ve svých plánech, jejichž cílem je usnadnění on-line distribuci audiovizuálních děl v Evropě, že "se domnívá, že by měla být zajištěna přiměřená úhrada pro nositele práv". A nejnověji ve své Digitální strategii jednotného trhu pro Evropu konstatuje, že "opatření k zajištění spravedlivé odměny tvůrců je také třeba zvážit s ohledem na povzbuzení budoucí tvorny obsahu". 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2015, říká, že "považuje za nezbytné posílit postavení autorů a tvůrců a zlepšit jejich odměny s ohledem na digitální distribuci a využívání jejich děl".

Nejnovější zpráva o odměnách autorů a výkonných umělců připravené pro DC Connect uvádí, že "existuje nedostatek transparentnosti ve způsobu odměňování, ve smlouvách autorů a výkonných umělců ve vztahu k právům převedeným... [což] má nepříznivý vliv na fungování vnitřního trhu".

Většina tvůrců, kteří pracují v Evropě, mají dvě hlavní formy příjmu - za prvé, počáteční platby od producentů za práci, kterou odvedli, včetně prvního licensování díla (často sjednané individuálně, někdy založené na společně vyjednaných doporučených minimech); a za druhé další příjmy, které dostávají za užití díla na různých platformách v průběhu let (někdy od producenta, často od organizací kolektivní správy, pokud jsou sekundární práva spravována kolektivně).

Rovnováha mezi těmito dvěma formami příjmů se liší od jedné umělecké formy k druhé. Výtvarní umělci například mají většinu svých příjmů z prvotního prodeje a pouze mírné další příjmy (z práva na opětovný prodej, z výstavních práv, atd.) z dalšího užití svého díla. Skladatelé jsou však poměrně skromně zaplaceni za počáteční práci a získávají většinu svých příjmů z dalšího užití, které obvykle obhospodařuje Kolektivní správce práv.

Scenáristé a režiséři mají zhruba 80% svých příjmů ze svých počátečních smluv a 20% nebo méně z plateb za další využití jejich práce.

Závěry studie Federace evropských scenáristů (FSE)

  • Medián příjmu scenáristů v Evropě po zdanění, ze scenářů v roce 2012 byl 22.000 Euro.
  • Organizace kolektivní správy poskytovaly 61% respondentů méně než 10% z jejich celkových příjmů za scenáře.

Závěry z Bílé knihy Asociace audiovizuálních autorů (SAA)

  • Další odměny členů SAA představují pouze 0,37% příjmů audiovizuálního sektoru.

Co se dá dělat dál?

Stejně jako je dvojí povahy samotný příjem tvůrců - z probíhající distribuce díla, ale především z primární smlouvy - řešení problematiky příjmů tvůrců má také dvě složky.

  1. Potřebujeme jistotu, že se tvůrci podílejí na hospodářském úspěchu  jejich práce i v on-line prostředí.
  2. Potřebujeme strukturální změnu smluvních podmínek.

Více

Přeshraniční přístup

19. červen 2016 (Novinky)

Vliv přeshraničního přístupu DSM k audiovizuálnímu obsahu Evropské unie

Přeshraniční přístup k audiovizuálnímu (AV) obsahu a službám, jak je nastíněn ve strategii pro jednotný digitální trh Evropské komise, bude pravděpodobně významně poškozovat evropské spotřebitele a evropský AV průmysl i mezinárodní AV podniky, které jsou v Evropě aktivní.

Společná zpráva, kterou vypracovaly poradenské společnosti Oxera a O&O demonstruje, že i když mají návrhy Komise zvýšit dostupnost obsahu napříč Evropou, je pravděpodobné, že by měly  významně nepříznivé krátkodobé dopady (roční ztrátu až 9,3 miliardy EUR) a výsledky u střednědobých a dlouhodobých spotřebitelů by mohly být horší než dnes (s roční ztrátou až 4,5 miliardy EUR). Spotřebitelé by na tom byli hůře zejména kvůli kombinaci dvou hlavních následků: 

  • menší přístup k obsahu, a/nebo vyšší ceny - spotřebitelé, obzvláště ti ze členských států s nižšími příjmy, by měli menší přístup k obsahu a/nebo by museli platit vyšší ceny než nyní
  • výroba menšího množství obsahu - narušení současného systému exkluzivních a místních licencí by mohlo omezit investice do obsahu, což by vedlo k jeho nižší produkci.

Stejně jako k nepříznivému dopadu na blaho spotřebitelů by mohly změny v produkci obsahu vést k omezení kulturní rozmanitosti v AV sektoru po celé Evropě, a to v důsledku oslabení finanční situace mnoha lokálních producentů, vydavatelů, distributorů a platforem.

Více

22. duben 2016 (Novinky)

Cena ARAS 2016

[2016/CenaARAS/t2783.jpg][2016/CenaARAS/t2777.jpg][2016/CenaARAS/t2790.jpg][2016/CenaARAS/t2808.jpg][2016/CenaARAS/t2838.jpg][2016/CenaARAS/t2831.jpg]

Byla konstatována vysoká úroveň a celková vyrovnanost přihlášených projektů a vysloveno přání, aby už nominace byla považována za ocenění.Asociace režisérů a scenáristů (ARAS) udělila ve čtvrtek 14.4.2016 večer Cenu ARAS za výrazný tvůrčí, organizační nebo producentský čin v oblasti audiovize. Cena byla předána na Večeru ARAS v Bio Ponrepo.

Uznání poroty obdržela publikace Radomíra D. Kokeše "Rozbor filmu"

Cenu převzal autor Radomír D. Kokeš.

Druhé uznání poroty získal "Český žurnál", cyklus dokumentů na aktuální téma producentů Česká televize a Hypermarket film.

Cenu převzali autoři cyklu Vít Klusák a Filip Remunda.

Cenu ARAS 2016 udělila porota souboru DVD "Jiří Brdečka: Animované filmy" s přihlédnutím k monografiím "Jiří Brdečka" a "Jiří Brdečka: Life*Animation*Magic".

Cenu převzala dcera Jiřího Brdečky, editorka a spoluautorka oceněných DVD a monografií Tereza Brdečková.

O ceně rozhodla porota ve složení: scenárista, spisovatel a předseda ARAS Miroslav Adamec, režisér  Milan Cieslar, pedagožka katedry filmových studií  FF UK a ředitelka sekce neaudiovizuálních sbírek NFA Tereza Czesany Dvořáková, vedoucí dramaturgyně České televize a dokumentaristka Jana Hádková, historik Petr Kopal, scenárista, dramaturg a pedagog katedry animace FAMU Jiří Kubíček, předseda poroty dokumentarista Miloslav Kučera, nezávislý producent a dokumentarista Radim Procházka, teoretik filmu a médii, pedagog, nakladatel, dokumentarista Martin Štoll.

Více

6. Večer ARAS

22. duben 2016 (Novinky)

Hrozí vyhynutí české filmové
a televizní dramaturgie?

14. dubna 2016 se v kině Ponrepo konal 6. Večer ARAS. O filmové a televizní dramaturgii s účastníky z řad profesionálů i studentů diskutovali zástupci České televize, televize Nova, Fondu kinematografie, veteráni profese i pracovníci akademických institucí. Na závěr byla předána Cena ARAS za rok 2015.
[2016/CenaARAS/t2554.jpg][2016/CenaARAS/t2570.jpg][2016/CenaARAS/t2580.jpg][2016/CenaARAS/t2582.jpg][2016/CenaARAS/t2602.jpg][2016/CenaARAS/t2613.jpg][2016/CenaARAS/t2681.jpg][2016/CenaARAS/t2624.jpg][2016/CenaARAS/t2700.jpg][2016/CenaARAS/t2591.jpg][2016/CenaARAS/t2718.jpg][2016/CenaARAS/t2653.jpg][2016/CenaARAS/t2715.jpg][2016/CenaARAS/t2719.jpg][2016/CenaARAS/t2755.jpg][2016/CenaARAS/t2741.jpg][2016/CenaARAS/t2770.jpg][2016/CenaARAS/t2723.jpg]

Co je podstatou filmové a televizní dramaturgie? Posuny dramaturgie v souvislosti s novými audiovizuálními žánry. Diskuze za účasti dramaturgů.

Postavení dramaturga v tvůrčích skupinách, jeho spolupráce s autorem v produkci ČT a při koprodukci, vliv koproducentů na vyznění televizního díla. Diskuze.

Čím se řídí programová dramaturgie ČT? Funkce programového dramaturga a jeho týmu. Diskuze.

Pozice dramaturga při rozdělování dotací ze Státního fondu kinematografie, z hlediska producentského a autorského. Představa do budoucna. Diskuze.

Vyhlášení a předání CENY ARAS

Více

VEČER ARAS 2016

04. duben 2016 (Novinky)

[2016/tveceraras2016.jpg]

Více

24. březen 2016 (Novinky)

Nominace na Cenu ARAS 2016

[2016/CenaARAS/tcena_aras.jpg]

Asociace režisérů a scenáristů v audiovizi (ARAS) bude letos už po jedenácté udělovat Cenu ARAS  za výrazný tvůrčí, organizační nebo producentský čin v oblasti audiovize. Do soutěže byly letos nominovány:

Domácí péče  Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) při své práci na jihomoravském venkově ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Komedie a drama se proplétají, když si Vlasta poprvé v životě začíná uvědomovat, že taky ona potřebuje péči. Režisér a producent:  Slávek Horák

Ztraceni v Mnichově Děj se odehrává v roce 2008 a točí se kolem starého papouška, který patřil Édouardu Daladierovi a který opakuje některé věty z jednání o Mnichovské dohodě. režie: Petr Zelenka, producent: David Ondříček                    

Takovej barevnej vocas letící komety Celovečerní dokumentární film vypráví o Filipu Topolovi, skladateli, textaři, klavíristovi a zpěvákovi skupiny Psí vojáci, jehož tvorba zasáhla tři generace. Režie Václav Kučera, producent Romek Hanzlík, Filmové centrum – Česká televize, Bio Art Production, Miloš Gruber – Indies MG

Cukr-blog Režisérka Andrea Culková se investigativně pouští do zkoumání důsledků staleté konzumace cukru na jednotlivce a společnost. Zjišťuje, jak obrovskou moc tento prášek v historii měl a stále má. Film se pohybuje na hranici historického thrilleru, vědecké observace a sociálně angažovaného filmu.

Český žurnál je již několikaletý cyklus dokumentů na aktuální témata. Autoři cyklu: Filip Remunda, Vít Klusák, Producent: Hypermarketfilm a Česká televize

Kniha Jiří Brdečka představuje slovem a obrazem život a mnohostranné dílo jednoho z nejvýraznějších tvůrců českého filmu 20. století Jiřího Brdečky (1917–1982). Koncepce: Tereza Brdečková, Jan Šulc, Nakladatelství Arbor Vitae

Dovolená v protektorátu je docureality, přenášející protagonisty do životních podmínek, jaké panovaly v českých zemích v letech existence Protektorátu Böhmen und Mähren. Cílem projektu bylo ověřit, zda současná česká rodina dokáže obstát v situacích, které byli nuceni zakoušet naši prarodiče. Režie: Zora Cejnková, Česká televize Ostrava

Zpověď zapomenutého. Film diváka seznamuje s osobností skladatele Josefa Myslivečka a jeho hudbou. Skládá se nejen z pozorování zkoušek Myslivečkovy opery Olimpiade, kterou nastudoval dirigent Václav Luks se svým orchestrem Collegium 1704, ale také z obrazů míst, v nichž Mysliveček působil. Režie: Petr Václav, producent: Mimesis film, Česká televize, Cinema Defacto

Rozbor filmu Tato kniha vychází z předpokladu, že schopnost porozumět filmové výstavbě zásadně posiluje i každodenní diváckou zkušenost. Názornost výkladu posilují stovky konkrétních příkladů i řada zevrubnějších rozborů známých i méně známých filmových děl, autor Radomír D. Kokeš, Nakladatelství Masarykovy univerzity MuniPRESS v Brně roku 2015.

Hugo Haas a jeho (americké) filmy Kniha představuje kvalitní filmově historickou studii založenou na pečlivé heuristické práci, čerpající z mnoha dosud nepřístupných zdrojů. Vnáší tak nové informace a vhledy související s českou i světovou kinematografií. Autor: Milan Hain, Nakladatelství Casablanca, Praha 2015

VOD platforma Doc Alliance FIlms je původní česky projekt, který v těchto dnech slaví 10 let od svého vzniku. Kromě placených služeb nabízí také pravidelný kurátorský výběr filmu zdarma. Dosah na kultivaci publika a propagaci českého dokumentárního a experimentálního filmu v zahraničí je značný.  

Malá z rybárny je loutkový film Jana Baleje. Pohádku Malá mořská víla zasazuje do současných kulis moderního velkoměsta.  Režie: Jan Balej, Producent:  Miracle film

Výstava Bratři v triku Unikátní výstava představila návštěvníkům v reprezentativních prostorách Strahovského kláštera něco málo z bohaté historie a produkce nejúspěšnějšího českého studia kresleného filmu. Výstavu uspořádala Jana Sommerová ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově a Českou televizí.

Plzeňské výstavy Jiřího Trnky Výstava Ateliér Jiřího Trnky (Galerie města Plzně) představila plzeňského rodáka nejen jako tvůrce animovaných filmů, ale také jako malíře, sochaře, loutkáře a ilustrátora se prolne s výstavou Trnkova Zahrada 2 (Západočeské muzeum), která interaktivní formou ideální pro děti oživila slavnou Trnkovu knihu.  Autory výstavy jsou syn a vnuk Jiřího Trnky - Jan a Matyáš.

Karel Zeman a jeho kouzelný svět. Po třiceti letech vyšla ucelená monografie kouzelníka filmového plátna. Napsaly a sestavily vnučka Linda Zeman-Spaleny a dcera Ludmila Zemanová.  CPress, 2015

O nejvýraznějším audiovizuálním ,,činu“ letos rozhodne porota ve složení: scenárista, spisovatel a předseda ARAS Miroslav Adamec, režisér Milan Cieslar, pedagožka katedry filmových studií FF UK a ředitelka sekce neaudiovizuálních sbírek  NFA Tereza Czesany Dvořáková, vedoucí dramaturgyně České televize a dokumentaristka Jana Hádková, historik Petr Kopal, scenárista, dramaturg a pedagog katedry animace FAMU Jiří Kubíček, předseda poroty dokumentarista Miloslav Kučera, nezávislý producent a dokumentarista Radim Procházka, teoretik filmu a médii, pedagog, nakladatel, dokumentarista Martin Štoll.

Vítězný projekt bude oceněn na Večeru ARAS 14. dubna v Bio Ponrepo v Praze!

Více

Svobodu médiím!

24. březen 2016 (Novinky)

Společně s Platformou Svobodu médiím! usilujeme o nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků.

[2016/tdopis_ministrovi.jpg]

Více

Prezentace profesních sdružení pracovníků audiovizuálního prostoru

19. březen 2016 (Novinky)

[2016/FAMU/t311.jpg][2016/FAMU/t143.jpg][2016/FAMU/t273.jpg][2016/FAMU/t158.jpg][2016/FAMU/t259.jpg][2016/FAMU/t217.jpg]
Dne 18.3.2016 se člen ARAS Karel Smyczek a radní Miroslav Adamec, Miloslav Kučera a Marek Dobeš zúčastnili na pozvání FAMU setkání profesních organizací se studenty.

Více

Český televizní trh optikou nových trendů

11. březen 2016 (Novinky)

Jak uspět s televizním projektem
na českém trhu?

[2016/SeminarTrendy/t1.jpg][2016/SeminarTrendy/t2.jpg][2016/SeminarTrendy/t3.jpg]

Dne 10. 3. 2016 se konal v Památníku národního písemnictví seminář s Janou Kubíčkovou z televize NOVA.  Členové ARAS i studenti FAMU měli jedinečnou možnost seznámit se s dramaturgicko-producentskými trendy v současném audiovizuálním prostoru.

Více

Prohlášení Platformy Svobodu médiím! a ARAS

20. leden 2016 (Novinky)

Platforma Svobodu médiím! a ARAS vydávají společnou výzvu k postupu nové polské vlády vůči veřejnoprávním médiím

Po volebním vítězství Kaczyńského strany Právo a spravedlnost jsme v Polsku svědky znepokojivého podkopávání základních pilířů liberální demokracie a občanských svobod. Doslova ze dne na den schválila nová, jednobarevná vláda zákon, kterým dostala pod kontrolu veřejnoprávní média a vzápětí přímo dosadila nové šéfy Polské televize a Polského rozhlasu. 

Platforma Svobodu médiím! a ARAS považují takový postup polské vlády za přímé ohrožení svobody a nezávislosti médií veřejné služby, neboť ta mají v demokratické společnosti představovat nezpochybnitelnou a nenahraditelnou kontrolu moci, a proto by měla být od této moci jasně oddělena. Tato zásada musí platit bez ohledu na to, čím je tato moc motivována a o co usiluje.

Při pohledu na to, jak snadné je umlčet média veřejné služby v zemi, kde formálně fungují všechny demokratické instituce, připomínáme jeden z hlavních cílů Platformy Svobodu médiím! prosadit takové změny zákona o České televizi a Českém rozhlase, které zajistí, aby rady těchto institucí, vybírající a odvolávající ředitele ČT a ČRo, nadále nebyly jmenovány na základě politické volby v Parlamentu ČR. Členy mediálních rad by měly přímo jmenovat respektované organizace a sdružení s dostatečně dlouhou historií a také politické strany zastoupené v Parlamentu tak, aby mediální rady byly skutečně orgánem zastupujícím veřejnost.

Vyzýváme vládu a Parlament ČR, aby přijaly takovou novelu zákona, která by posílila nezávislost veřejnoprávních médií, aby nebyla vydána napospas žádnému příštímu vítězi voleb.

Více

Valná hromada ARAS 2015

14. leden 2016 (Novinky)

VALNÁ HROMADA ARAS

V pondělí 11.1.2016 se v 18:00 na FAMU uskutečnila valná hromada která posoudila, jak úspěšný byl minulý rok.

Výroční zprávu za rok 2015 přednesl předseda ARAS Miroslav Adamec. Vystoupili také hosté z APA (Kateřina Weissová), Fites (Martin Vadas), Herecké asociace (Jiří Hromada), Dilia (JUDr. Jiří Srstka) a platformy Svobodu médiím! (JUDr. Hana Marvanová a David Smoljak). Se zprávu o hospodaření všechny seznámil tajemník Petr Koza. Byl také schválen rozpočet ARAS na rok 2016 a valorizován členský příspěvek. 

Přítomní byli informováni o loňské soustavné spolupráci s ČT, o výhledech na úpravy sazebníků, smluv a celkových podmínek a dalších plánech Rady. Členové ARAS byli také seznámeni s nominacemi ARAS do Rady České televize a Rady Státního Fondu kinematografie a s výsledky jednotlivých voleb. Informace o valné hromadě a zasedáních Evropské federace režisérů FERA  včetně plánu jejích aktivit při reformě autorského práva představil Vladimír Forst. O Ceně ARAS za rok 2015 referoval Miloslav Kučera. Plány na program dalšího Večera ARAS  nastínila Alena Derzsiová a Nataša Slavíková. 

Po úpravě stanov (obhájení mandátu člena rady ARAS při jeho většinové neúčasti na zasedáních) následovala volba nových členů (obnovení mandátu nebo doplnění Rady na další období). Byli zvoleni: Miroslav Adamec, Alena Derzsiová, Anna Vovsová a Ivo Bystřičan. Potom předseda ARAS poděkoval všem končícím členům Rady a následovala inspirativní diskuze. Závěrečného slova se ujala čestná předsedkyně ARAS Helena Třeštíková.


[2016/VHARAS2015/t1.jpg][2016/VHARAS2015/t2.jpg][2016/VHARAS2015/t3.jpg][2016/VHARAS2015/t7.jpg][2016/VHARAS2015/t4.jpg][2016/VHARAS2015/t6.jpg][2016/VHARAS2015/t11.jpg][2016/VHARAS2015/t8.jpg][2016/VHARAS2015/t9.jpg][2016/VHARAS2015/t5.jpg][2016/VHARAS2015/t10.jpg][2016/VHARAS2015/t12.jpg]

Více

FERA v roce 2016

10. leden 2016 (Novinky)

JEDNOTNÝ DIGITÁLNÍ TRH EU 
A REFORMA AUTORSKÉHO PRÁVA 

Dne 9. prosince 2015 zveřejnila Evropská komise “Sdělení o autorských právech” a nastínila budoucí akce pro rok 2016 včetně legislativního návrhu “Nařízení o přenositelnosti obsahových služeb”. Tato nová pravidla týkající se přenositelnosti obsahu budou muset být projednána a schválena Evropským parlamentem a Radou Evropské unie. Na rozdíl od směrnice, “Nařízení” vstoupí v platnost dnem jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU a bude přímo použitelné - není tedy třeba, aby členské státy implementovaly tato pravidla do vnitrostátního práva.

Jaká potenciální úskalí či benefity přináší tato nová pravidla autorům - občanům Evropské unie - shrhuje následující rozbor Federace evropských režisérů (FERA). Jeho součástí jsou, kromě stanovisek k nastávajícím procesům, i doporučení tvůrcům a jejich organizacím, na co se v roce 2016 soustředit.  

Více

Jednání Rady ARAS v ČT

10. leden 2016 (Novinky)

19.11.2015 se uskutečnilo jednání mezi ARAS a ČT o dokumentární tvorbě a aktuálních otázkách ve spolupráci autorů ARAS s ČT.

Za ČT se zúčastnil Jan Maxa (ředitel vývoje pořadů a programových formátů), Václav Myslík (ředitel výroby), Radomír Šofr (manažer vývoje Centra publicistické, dokumentární a vzdělávací tvorby), Petr Morávek (manažer realizace Centra publicistické, dokumentární a vzdělávací tvorby) a Daniel Růžička (specialista - programové projekty).

Za ARAS jednal Miroslav Adamec (předseda ARAS), Alena Derzsiová (místopředsedkyně ARAS), Ljuba Václavová (členka Rady ARAS), Marin Pátek (člen Rady ARAS) a Jan Brichcín (člen Rady ARAS).

Projednané body, včetně stanovisek obou stran, jsou zachyceny v zápisu, který je ke stažení ZDE.

Vedení Vývoje ČT a zástupci Rady ARAS se také dohodli na dalších kolech jednání - o hrané tvorbě se uskuteční v lednu 2016 a společná debata o spolupráci s ČT proběhne na půdě ČT v únoru 2016.

Více

Novela autorského zákona

27. říjen 2015 (Novinky)

ARAS je jedním ze signatářů dopisu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi - poslední možnosti, jak komunikovat se státní správou o chystané novele autorského zákona. Dosavadní jednání s Ministerstvem kultury ČR byla totiž naprosto formální.

[2015/autorskyzakon/thumbDopis.jpg]
[2015/autorskyzakon/thumbDopis2.jpg]

Více

08. říjen 2015 (Novinky)

Krátké zamyšlení nad stavem v ČT

S úbytkem kvalitních dramaturgů mají končit i scenáristé?

Z oficiálních čísel zveřejněných Českou televizí ve Výroční zprávě vyplývá, že v období 2012-2014 klesá zastoupení původní české tvorby ve skladbě programu a to v podstatných kategoriích. V celkové programové nabídce (ČT1, ČT2) klesl podíl původní dramatické tvorby z 9% v roce 2012, přes 11% v roce 2013, na 8% v roce 2014. Markantní jsou ukazatele zabývající se oblastí vysílaných dramatických, zábavních a dětských pořadů, kde za tříleté období poklesl podíl původní tvorby z 57% na 43% a pokud jde o premiéry tak z 30% na 22%. Do určité míry se tak projevuje odstupování od podpory místní tvorby k „jistotám“ zahraničních nákupů. Přitom slyšíme od kreativních producentů i z vedení ČT, že mají plán výroby pořadů naplněný až do roku 2017. Na druhé straně v mediích generální ředitel uvádí, že dochází k určitému výpadku českých scenáristů (rozhovor s M. Spáčilovou z 23.8. 2015 na idnes.cz). Citováno: „Raději bychom měli původní látky, ale lidí, kteří umějí psát, není u nás nekonečný počet.“ Nejsou dobří autoři, a proto je nutné nakupovat zvláště sériové pořady z venku. Hlavními tahouny podzimního schématu se tak staly nakoupené licence. Tedy je zřejmé, že i podle vlastních čísel prochází Česká televize autorskou krizí a omezuje z různých důvodů podporu českých autorů.

Více

Valná hromada FERA 2015

01. červenec 2015 (Novinky)

[2015/FERA_GA/T2.jpg][2015/FERA_GA/T1.jpg][2015/FERA_GA/T3.jpg]
[2015/FERA_GA/T4.jpg][2015/FERA_GA/T5.jpg][2015/FERA_GA/T6.jpg]
Valné hromady ve Slovinsku se zúčastníli za ARAS Vladimir Forst a Marek Dobeš.
 

Více

Základní hodnoty veřejnoprávních televizí

01. červenec 2015 (Novinky)

Průzkum ARAS, jak Česká televize naplňuje základní hodnoty veřejné služby, je součástí diskuzí na téma kvality tvorby a všem, co ji ovlivňuje. Takový podtitul měl i Večer ARAS, který se konal 16.4.2015 v pražském kině Ponrepo. Tento naprosto anonymní průzkum navazuje na předchozí ročníky tématických diskuzí, jejichž záznamy jsou k dispozici na této webové stránce v sekci Konference.

[2015/Zakladnihodnoty/thumbZakladniHodnoty1.jpg]

Více